Aquesta categoria inclou informes i memòries no publicats. En cas d'estar publicats caldria entrar-los com a llibre, capítol de llibre o article publicat.