Aquesta categoria pot incloure qualsevol escrit teòric o crític –article, comunicació, ressenya, etc.-, tant en el seu format publicat com en la seva versió preprint (última versió de l’autor abans de l’edició definitiva). També pot incloure escrits teòric o crítics de la comunitat acadèmica de l’IT no publicats.

Recent Submissions

View more